Koje nadležan ako je internet spor ili ako dobije veliki račun ta mobilni

0

VODIČ KA INSPEKCIJI ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

Na koja vrata potrošač treba da pokuca kada nastane problem nakon servisiranja mobilnog telefona, koji ste dobili uz dvogodišnji ugovor, uz obrazloženje da ste njime „loše rukovali“? Kako rešiti primedbu na račun sa visokim iznosom, na koju, od operatora niste dobili zadovoljavajući odgovor? Šta je sa plaćanjem usluge iako imate loš protok interneta zbog neproverenih mogućnosti infrastrukture u vašem naselju? Stvarna rešenja se mnogo razlikuju od onih na papiru. Čim nastane problem zakon kaže da se treba obratiti davaocu usluge (operatoru).
Ukoliko ne dobijete odgovor odmah ili u roku od najduže osam dana, obratite se tržišnoj inspekciji koja treba da postupa prema odredbama Zakona o zaštiti potrošača, ali ne pomaže u rešavanju vašeg problema. Ukoliko dobijete odgovor kojim niste zadovoljni, možete se obratiti organizaciji potrošača za stručnu pomoć i savet u daljem postupanju. Ali, za pojedina pitanja nadležna je isključivo inspekcija za elektronske komunikacije.
U Zakonu o elektronskim komunikacijama navedeno je da se nakon odgovora od strane operatora, kojim niste zadovoljni, obavezno obratite Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL), kojoj iznosite prigovor na rad telekomunikacionog operatora. A za sve to vreme u obavezi ste da uvek uplatite neosporavani iznos računa, u predviđenom roku za plaćanje. A deo koji osporavate, ne plaćate dok se ne reši celokupan problem. Ukoliko vam se ni tada ne reši problem treba da se obratite inspekcijskom organu, koji treba da reaguje i po prijavi RATEL-a, ali i pravnih, kao i fizičkih lica odnosno potrošača. I, da li onda jedino preostaje sud, pred koji treba odneti sve dokaze, a niste prošli sve korake? Pre suda, postoji mogućnost vansudskog rešavanja sporova, kao I postupak medijacije, za koji je neophodan pristanak I potrošača I operatora.

Grupa za inspekcijski nadzor u oblasti elektronskih komunikacija u okviru Odeljenja za planiranje, razvoj i nadzor u oblasti elektronskih komunikacija (Kontakt telefon: 011/ 20-20-077) Sektora za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj

(e-mail telekomunikacije@mtt.gov.rs)

Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, je adresa za inspekcijski nadzor u oblasti elektronskih komunikacija.Jer, samo oni mogu da izvrše proveru rada elektronskih komunikacioni mreža i usluga, elektronske komunikacione opreme i itd.
U Grupi za inspekcijski nadzor u oblasti elektronskih komunikacija obavljaju se poslovi koji se odnose na: inspekcijski nadzor nad izvršavanjem zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti elektronskih komunikacija; preduzimanje upravnih i drugih mere donošenjem rešenja o otklanjanju nepravilnosti; rešavanje po prijavama Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, fizičkih i pravnih lica; proveru rada elektronskih komunikacionih mreža i usluga, pripadajućih sredstava, elektronske komunikacione opreme i terminalne opreme; proveru da li se radio-frekvencijski spektar koristi u skladu sa zakonom, proveru postojanja štetnih smetnji u radu elektronskih komunikacionih mreža; proveru postupanja operatora u vezi sa primenom mera zaštite podataka o ličnosti i privatnosti; podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog, odnosno prijave za pokretanje krivičnog postupka, kao i postupka privrednog prestupa; analizu i izradu izveštaja o realizaciji usvojenih planova, kao i drugi poslovi iz ove oblasti. Kontakt telefoni: 011/ 20-20-083 011/ 20-20-100

Broj telefonske centrale Nemanjina 22-26: 011/3613-734
Broj telefonske centrale Omladinskih brigada 1: 011/311-7272

NEPRAVIČNE ODREDBE UGOVORA: Događalo se da kad podpišete jednogodišnji ugovor sa mogućnošću produženja, teško uspevate da ga raskinete, jer je vaš zahtev bio odbijen zbog odredbe po kojoj ste bili obavezni da raskid najavite nekoliko meseci ranije. Ugovorne odredbe koje koriste trgovci ili davaoci usluga moraju biti poštene i napisane na jednostavnom i jasnom jeziku. Odredbe i uslovi ugovora mogu se smatrati nepravičnim, ako odredbe o pravima i obavezama nesrazmerno idu u korist trgovca.
Ako ugovor sadrži nepravičnu odredbu, ona nije obavezujuća za potrošača. Ako se ugovor ne može sprovesti bez sporne odredbe, onda je za potrošača čitav ugovor neobavezujući. U suprotnom, samo je nepravična odredba neobavezujuća, ali je ostatak ugovora važeći. To znači da nećete morati odustati od članstva u teretani bez plaćanja obaveza samo zato što je jedna odredba u ugovoru nepravična.
Sa druge strane, trgovac ne sme da odbije ili ograniči vaše pravo na naknadu ako ne ispuni svoje obaveze. Takođe je zabranjeno da jednostrano menja proizvod ili uslugu bez opravdanog razloga. Na primer, naručite pločice za kupatilo u jednoj boji, a dobijete u drugoj, a nakon toga trgovac odbije reklamaciju pravdajući se odredbom ugovora. Takođe, davalac usluge ne sme povećavati cenu bez davanja mogućnosti da otkažete ugovor ili da od vas traži da plaćate nerazumno visoke iznose naknada ako ne ispunite svoje obaveze.

Prvi savet za pametnu kupovinu je da uvek pažljivo pročitate sve ugovorne odredbe o svojim pravima i obavezama i upamtite da ugovor mora biti napisan jednostavnim i razumljivim jezikom. Kada se odlučite za određenog ponuđača, pre potpisivanja ugovora, dobro pročitajte njegove odredbe, bez obzira na sitna slova pred vašim očima. Pre nego što donesete odluku o zaključenju ugovora sa operatorom, dobro istražite ponude koje vam nudi. Pogledajte ponude i drugih operatora, pa ih uporedite. Obratite pažnju na uslove za raskid ugovora i predviđene rokove, kako se ne bi dogodilo da kada potpišete jednogodišnji ugovor sa mogućnošću produženja, teško uspevate da ga raskinete, jer je vaš zahtev bio odbijen zbog odredbe po kojoj ste bili obavezni da raskid najavite nekoliko meseci ranije. Zatražite detaljno objašnjenje o situacijama koje se mogu dogoditi kada nastane problem povodom ispravnosti mobilnog telefona ili nakon servisiranja mobilnog telefona, koji ste dobili uz dvogodišnji ugovor, uz obrazloženje da ste njime “loše rukovali”?
Ugovorne odredbe moraju biti poštene I napisane na jednostavnom i jasnom jeziku. Odredbe i uslovi ugovora mogu se smatrati nepravičnim, ako odredbe o pravima i obavezama nesrazmerno idu u korist trgovca. Ako ugovor sadrži nepravičnu odredbu, ona nije obavezujuća za potrošača. Ako se ugovor ne može sprovesti bez sporne odredbe, onda je za potrošača čitav ugovor neobavezujući. U suprotnom, samo je nepravična odredba neobavezujuća, ali je ostatak ugovora važeći. Sa druge strane, trgovac ne sme da odbije ili ograniči vaše pravo na naknadu ako ne ispuni svoje obaveze. Takođe je zabranjeno da jednostrano menja proizvod ili uslugu bez opravdanog razloga. Na primer, operator ne sme povećavati cenu bez davanja mogućnosti da otkažete ugovor ili da od vas traži da plaćate nerazumno visoke iznose naknada ako ne ispunite svoje obaveze.
Kako podnosim reklamaciju? Ukoliko ne dobijete odgovor odmah ili u roku od najduže 8 dana, obratite se tržišnoj inspekciji koja treba da postupa prema odredbama Zakona o zaštiti potrošača, ali ne pomaže u rešavanju vašeg problema. Ukoliko dobijete odgovor kojim niste zadovoljni, možete se obratiti organizaciji potrošača za stručnu pomoć i savet u daljem postupanju. Ukoliko se operatoru žalite na visoki iznos računa, treba da znate da ste u obavezi da uvek uplatite neosporavani iznos računa, u predviđenom roku za plaćanje. A deo koji osporavate, ne plaćate dok se ne reši celokupan problem.

Podelite

Ostavite komentar