Vodič kroz osnovna prava putnika

1

VODIČ KROZ OSNOVNA PRAVA PUTNIKA

Iste ili slične situacije se ponavljaju iz godine u godinu, u periodu kada se kod nas slobodnom voljom tumači da je kraj letnje sezone, septembar mesec, pa onda potrošači I “ne moraju biti informisani” o promenama i tačnom redu vožnje, kao I o cenama karata. Pa se tako neinformisani upute ka željenoj banji, a do banje presedaju dva puta autobusom I putuju pet do šest sati, jer samo odjednom nema više autobusa u određenom vremenskom periodu, a u redu vožnje se ne navode izmene. Ukoliko nema informacija ili postoje informacije koje mogu dovesti u zabludu potrošače, povodom reda vožnje, može se smatrati da je došlo do nepoštene poslovne prakse, koja je zabranjena i sankcionisana.

Na osnovu Zakona o zaštiti potrošača, ukoliko se potrošaču jasno ne saopšte informacije na osnovu kojih može doneti odluku I pravilan izbor. Trgovac snosi teret dokazivanja da nije obavljao nepoštenu poslovnu praksu (čl.17. i čl.18.). A poslovna praksa je nepoštena, između ostalog i ako bitno narušava ili preti da bitno naruši ekonomsko ponašanje potrošača i to ako svojom poslovnom praksom bitno umanjuje mogućnost potrošača da ostvari potreban nivo obaveštenosti za odlučivanje, usled čega potrošač donosi ekonomsku odluku koju inače ne bi doneo. Ili se može tumačiti da je nastala obmanjujuća poslovna praksa (čl.19. i čl.20.) kao oblik nepoštene poslovne prakse. U ovakvim I sličnim situacijama, potrošač ima još jedan osnov za obraćanje tržišnoj inspekciji, osim već navedenog, a to je čl.13 koji se odnosi na dužnost obaveštavanja potrošača pre zaključenja ugovora o osnovnim obeležjima robe i usluge.

Na osnovu člana 26. Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, Prevoznik je dužan dostaviti registrovani i overeni red vožnje za svaku liniju i važeći cenovnik svim autobuskim stanicama koje su unete u red vožnje pre početka važenja reda vožnje. Autobuska stanica mora sačiniti izvod iz reda vožnje i istaći ga na vidnom mestu u autobuskoj stanici najkasnije dan pre stupanja na snagu reda vožnje. Privredno društvo koje upravlja autobuskom stanicom dužno je da prevozniku omogući nesmetan prijem, korišćenje i otpremu autobusa sa perona autobuske stanice koja je uneta u važeći red vožnje. Ističemo, tačan red vožnje, odobren od strane nadležnog Ministarstva, neophodno je da se besprekorno poštuje prilikom poslovanja. Na osnovu Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, nadzor nad primenom vrši Ministarstvo preko republičkog inspektora za drumski saobraćaj, a takođe vršenje poslova inspekcijskog nadzora se poverava i opštinskoj ili gradskoj upravi. Za pekršaj je određena kazna u iznosu od 300.000,00 do 1.000.000,00 dinara. Potrošač ima pravo da se obrati navedenim nadležnim organima.

• U Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja I infrastrukture, pri Sektoru za Inspekcijski nadzor postoji Odeljenje za inspekcijske poslove drumskog saobraćaja, kome se treba obratiti: Kontakt: Telefon: 011/2138-311, Elektronska pošta: inspekcija@mgsi.gov.rs, Adresa: Nemanjina 22-26 Kao I Odseku za prevoz putnika u drumskom saobraćaju (koje između ostalog, obavlja i: izdavanje dozvola za međunarodni prevoz putnika; praćenje i analizu obavljanja međunarodnog prevoza putnika; pripremu mišljenja o bonitetu prevoznika koji obavljaju međunarodni prevoz putnika; odobravanje redova vožnje za nove linije u međunarodnom linijskom prevozu putnika; praćenje i analizu obavljanja međunarodnog linijskog prevoza putnika; utvrđivanje ispunjenosti uslova za rad autobuskih stanica; ažuriranje i vođenje baza podataka autobuskih stanica; registraciju i overu redova vožnje u međumesnom linijskom prevozu putnika; vođenje registra overenih redova vožnje u međumesnom linijskom prevozu putnika; brisanje redova vožnje iz registra redova vožnje i vođenje baze podataka o brisanim i odjavljenim redovima vožnje; saradnju sa Privrednom komorom Beograda; regionalnim privrednim komorama, Privrednom komorom Srbije, I itd.) kontakt za domaći: 011/2691-523, kontakt za međunarodni: 011/3117-515, 011/3114-291

Vodič kroz prava putnika

• Međutim, za ostale nedoumice, ostajemo bez odgovora na sledeća pitanja: “Kako se određuje naplata prtljaga i šta sve podrazumeva cena autobuske karte? Šta od usluga ulazi u staničnu uslugu kada se korišćenje toaleta koji je u okviru stanične zgrade, posebno plaća?

• Kako bi svaki potrošač razumeo pojedine termine u cilju jasnog izražavanja, ali I preciznog podnošenja žalbe prevozniku, kao I podnošenja prijave inspekciji, potrebno je upoznati se sa značenjem nekih od njih. ZAKON O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU („Sl. glasnik RS“, br. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 i 68/2015 – dr. zakoni) uređuje javni prevoz i prevoz za sopstvene potrebe lica i stvari, uslovi izgradnje, održavanja i rada autobuskih stanica i autobuskih stajališta i drugi uslovi u pogledu organizacije i obavljanja prevoza u drumskom saobraćaju.
„javni prevoz“ jeste prevoz koji je pod jednakim uslovima dostupan svim korisnicima prevoznih usluga i obavlja se na osnovu ugovora o prevozu;
„linijski prevoz“ jeste javni prevoz koji se obavlja na određenoj liniji po redu vožnje;
„linija“ jeste određeni prevozni put od početne do krajnje stanice, odnosno stajališta sa jednim ili više polazaka, odnosno povrataka;
„vanlinijski prevoz“ jeste javni prevoz za koji se uslovi prevoza utvrđuju posebno za svaki prevoz;
„auto-taksi prevoz“ jeste vanlinijski prevoz putnika koji se obavlja putničkim automobilom koji ispunjava uslove propisane ovim zakonom;
„prevoz za sopstvene potrebe“ jeste prevoz koji obavljaju privredna društva, pravna lica, preduzetnici i fizička lica radi zadovoljavanja potreba u obavljanju svoje delatnosti;
„autobuska stanica“ jeste objekat u kome se vrši prihvat i otpremanje autobusa, prtljaga i stvari, ukrcavanje i iskrcavanje putnika, izdavanje voznih karata i drugih prevoznih isprava, davanje obaveštenja o prevozu i pružanje drugih usluga u vezi sa prevozom;
„autobusko stajalište“ jeste uređen prostor pored kolovoza, odnosno označeni prostor na kolovozu na kojima se zaustavljaju autobusi radi ukrcavanja i iskrcavanja putnika i prtljaga;
„putni nalog“ jeste akt na osnovu kojeg vozilo može da obavlja prevoz u drumskom saobraćaju;
„prevoznik“ jeste privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik koje obavlja delatnost javnog prevoza;
„red vožnje“ jeste akt kojim se utvrđuje plan obavljanja prevoza na liniji;
„putnik“ jeste lice koje na osnovu ugovora ima pravo na prevoz;
„lokalni prevoz“ jeste prevoz koji se obavlja na teritoriji opštine, grada i grada Beograda, osim gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika;
„BIS prevoz“ jeste obavljanje međumesnog prevoza sa dva ili više autobusa istog prevoznika po istom redu vožnje na celoj liniji;
„kabotaža“ jeste prevoz putnika ili stvari između naseljenih mesta na teritoriji Republike Srbije koji obavlja domaći prevoznik ili prevoznik koji ima sedište, odnosno poslovno sedište na teritoriji Republike Crne Gore, u obavljanju međurepubličkog prevoza;
„trasa“ je prevozni put na kome se obavlja prevoz putnika ili stvari od mesta polaska putnika, odnosno utovara stvari, do krajnjeg mesta odredišta putnika, odnosno krajnjeg mesta istovara stvari;
„daljinar“ je akt kojim se utvrđuje udaljenost u kilometrima sa minimalnim vremenima vožnje autobusa između autobuskih stanica, odnosno autobuskih stajališta na određenoj relaciji;
„taksi tarifa“ je ukupna cena auto-taksi prevoza koju čini zbir pojedinačnih cena, i to cena: za start, po jednom pređenom kilometru, po vremenu čekanja, po dolasku na adresu po pozivu i po komadu prtljaga koji se prevozi, pri čemu se putnici moraju obavestiti pre ulaska u taksi vozilo ukoliko se vrši naplata prevoza prtljaga, koja se određuje u zavisnosti od doba dana ili noći, od dana u nedelji (radni dan, nedelja ili praznik) i područja na kome se vožnja obavlja (teritorija jedne ili više opština ili gradova) i koja je učitana u merni instrument;
„taksimetar“ jeste merni instrument koji stalno, za vreme vožnje ili stajanja u toku vožnje, automatski izračunava i pokazuje cenu vožnje, u zavisnosti od pređenog puta i ukupnog trajanja vožnje.

Podelite

1 коментар

Ostavite komentar